Estatuts

ESTATUTS AFONIB

 TÍTOL I: DENOMINACIÓ, ÀMBIT TERRITORIAL, DURADA I FINALITATS

Article 1. Amb la denominació de “Associació de Fotògrafs de Natura de les Illes Balears” – AFONIB – es constitueix una Associació de caràcter cultural i sense ànim de lucre, a l’empara de l’establert en l’article 22 de la Constitució Espanyola.

Article 2. L’Associació es regirà pel disposat en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación i per l’establert en els presents Estatuts.

Article 3. L’àmbit territorial de l’Associació abasta tot el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tenint el seu domicili social al carrer de les Creus, nº 26, 07460 de Pollença.

Article 4. L’Associació es constitueix per temps indefinit, gaudeix de personalitat jurídica i té capacitat jurídica necessària per a complir les seves finalitats.

Article 5. Les finalitats de l’Associació són les següents:

a. L’organització de conferències, cursos, congressos, exposicions, etc. de fotografia de natura que serveixin com a punt de trobada de totes les persones associades per a l’intercanvi d’experiències i d’inquietuds.

b. La protecció de la Naturalesa i dels valors naturals, culturals i històric-artístics, i la divulgació d’aquests valors.

c. Vetllar perquè l’activitat realitzada pels fotògrafs i fotògrafes de natura, siguin o no membres de l’Associació, es porti a terme conforme a estrictes normes ètiques dels subjectes de la seva activitat i a l’entorn que habiten.

d. Fomentar l’intercanvi cultural entre les persones associades i el de la pròpia Associació amb altres de característiques similars, mitjançant l‘organització de Trobades, Congressos, Jornades o activitats semblants.

e. Actuar com a òrgan privat consultiu davant les Administracions públiques (previ reconeixement d’aquestes) per a l’avaluació d’informes sobre la viabilitat de projectes fotogràfics en el medi natural de manera que es garanteixi l’adequada preservació de les espècies animals i de l’entorn en el qual es desenvolupi l’eventual projecte objecte d’informació.

f. Col·laborar amb les Entitats científiques de reconegut prestigi, aportant les dades d’interès que s’hagin pogut obtenir mitjançant el desenvolupament de l’activitat fotogràfica en el medi natural.

g. Col·laborar amb les entitats conservacionistes que sol·licitin el suport de l’Associació per a la divulgació de campanyes orientades a la conservació del Medi Ambient.

h. Col·laborar amb les Autoritats estatals, autonòmiques o locals, amb competències en la matèria, en la vigilància i aplicació de la legislació vigent sobre conservació de la Naturalesa.

 TÍTOL II: DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ

Article 6. Podran ser membres de l’Associació totes les persones físiques, tant nacionals com estrangeres, que practiquin la fotografia de natura en qualsevol de les seves manifestacions, ja sigui de forma professional o com a aficionat. També podran considerar-se membres de l’Associació les persones jurídiques, en concret, o grups de fotògrafs que desenvolupin la seva activitat solidàriament. En aquest cas, cadascun dels components del grup haurà d’abonar la quota establerta per als associats i associades que són persones físiques.

Article 7. L’ingrés a l’Associació serà voluntari podent les persones associades deixar de ser-ho sense més tramitació que la notificació d’aquest desig, per escrit, a la Junta Directiva. La Junta Directiva durà un Llibre d’Inscripcions en el qual constaran les altes i les baixes amb expressió de la data que s’han sol·licitat.

Article 8. La petició per a ser membre de l’Associació serà dirigida a la Junta Directiva. Si la Junta Directiva denegàs la petició d’ingrés a l’Associació, la persona interessada podrà recórrer a la primera Assemblea General que se celebri per a sol·licitar que aquesta es pronunciï al respecte. La Junta Directiva haurà de raonar davant l’Assemblea les raons per les quals considera improcedent l’admissió i la persona peticionària podrà defensar la seva postura. Serà respectada la decisió que prengui l’Assemblea General per majoria simple.

Article 9. La pertinença a l’Associació durà l’obligació de pagar la quota anual que, proposada per la Junta Directiva ,sigui aprovada, cada any natural, per l’Assemblea General i que serà igual per a totes les persones associades.

Article 10. Cap persona associada podrà dur a terme actuacions en nom de l’Associació sense el coneixement i l’aprovació de la Junta Directiva.

Article 11. Les persones associades podran exercitar els seus drets socials d’acord amb les següents normes:

a. Totes les persones associades tindran veu i vot en l’Assemblea General.

b. Totes les persones associades podran presentar la seva candidatura i resultar elegides

per a formar part dels òrgans de govern de l’Associació.

c. L’exercici d’aquests drets s’entendrà supeditat a estar al corrent en el pagament de la quota anual.

Article 12. Són obligacions de les persones associades:

a. Acatar els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’Associació.

b. Contribuir al manteniment de l’Associació amb les quotes i les derrames extraordinàries que siguin aprovades per l’Assemblea General.

c. Complir els càrrecs que exerceixin lleialment i amb subjecció a tot allò disposat en els presents Estatuts.

d. Observar, en tot moment, en l’exercici de la fotografia de natura o en qualsevol altra activitat que es relacioni amb aquesta pràctica, una conducta d’acord amb les finalitats de l’Associació fixats en els presents Estatuts.

e. Mantenir i fomentar l’esperit de cooperació entre els membres de l’Associació.

f. Cooperar en el manteniment del bon ordre intern i del prestigi de l’Associació, denunciant conductes il·legals o contràries a les fins socials, protagonitzats per qualsevol persona, sigui o no membre de l’Associació.

Article 13. La Junta Directiva podrà acordar la baixa de qualsevol de les persones associades, per les següents causes:

a. Per desenvolupar la seva activitat sense respectar els principis ètics establerts a les finalitats de l’Associació, especialment, si això posa en perill o ocasiona danys al patrimoni natural.

b. Per incompliment de les obligacions, econòmiques o d’altra tipus, establertes en els presents Estatuts.

c. Per incompliment dels acords adoptats per l’Assemblea General o per la junta Directiva, en l’àmbit de les seves respectives competències.

d. Per realitzar activitats o actuacions que comprometin el prestigi i el bon nom de l’Associació, o atemptin contra els drets dels altres membres.

e. L’acord de baixa haurà de ser pres per la Junta Directiva, després d’haver escoltat a la persona interessada qui podrà, si no està conforme amb la decisió, recórrer davant l’Assemblea General que, inapel·lablement, decidirà d’acord segons el disposat al Reglament de Règim Intern. La pèrdua de la condició de persona associada durà l’obligació de tornar qualsevol tipus de credencial que hagués estat expedida per l’Associació.

TÍTOL III:  DELS ÒRGANS DE GOVERN

Article 14. El govern de l’Associació estarà a càrrec de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

Article 15. L’Assemblea General estarà composta per totes les persones associades que estiguin al corrent en el pagament de la quota establerta.

Article 16. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i els seus acords, adoptats conforme a aquests Estatuts, són d’obligat compliment per a totes les persones associades. Quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria, quan es trobin presents la meitat més una de les persones associades, i en segona convocatòria, qualsevol que fos el nombre de les persones assistents.

Article 17. L’Assemblea General podrà ser Ordinària o Extraordinària.

Article 18. L’Assemblea General Ordinària haurà de celebrar-se, com a mínim, una vegada cada dos anys i en el seu ordre del dia haurà de figurar, necessàriament, l’aprovació dels comptes dels anys anteriors i exercicis següents.

Article 19. L’Assemblea General Extraordinària es celebrarà per convocatòria de la Junta Directiva o a sol·licitud de, almenys, el 20% de les persones associades, amb expressió, en ambdós casos, de les causes que la motiva i dels assumptes concrets que s’hi tractaran. L’Assemblea General Extraordinària haurà de celebrar-se dins dels 30 dies següents a la data de la seva convocatòria i no s’hi podran tractar assumptes diferents als que varen provocar l’esmentada convocatòria.

Article 20. La persona que ocupi la Presidència de l’Associació, o per delegació la persona que ocupi la Secretaria, comunicarà a totes les persones associades, per escrit, almenys amb quinze dies naturals d’antelació a la data assenyalada, la celebració de l’Assemblea General (tant Ordinària com Extraordinària) indicant data, lloc i hora de la segona convocatòria. També haurà de constar a l’escrit de convocatòria l’Ordre del Dia acordat per la Junta Directiva.

Article 21. L’Assemblea General estarà presidida per la persona que ocupi la Presidència de l’Associació o, en la seva absència, pel primer vocal. La mesa de l’Assemblea General estarà constituïda per la persona que ocupi la Presidència, els vocals, la persona que ocupi la Tresoreria i la persona que ocupi la Secretaria de l’Associació que s’encarregarà d’aixecar Acta. L’Acta, subscrita per la persona que ocupi la Secretaria, amb el vist-i-plau de la Presidència, donarà fe dels acords adoptats a la reunió i haurà de ser llegida i aprovada en l’Assemblea General següent.

Article 22. Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria, excepte els casos prevists en els presents Estatuts o en el Reglament de Règim Intern que requereixin majoria qualificada. La votació podrà realitzar-se a mà alçada, per a agilitzar el desenvolupament de la reunió, tret que alguna persona associada sol·liciti, tenint en compte la naturalesa del tema que es debati, la conveniència de procedir a votació secreta. Cada persona associada podrà delegar el seu vot per escrit exprés, que haurà de ser presentat en el moment de la votació, en un altre membre de l’Associació.

Article 23. Són funcions i competències de l’Assemblea General, les següents:

a. Adoptar tots els acords que siguin necessaris per a la representació, gestió i defensa dels interessos de l’Associació i de les seves persones associades.

b. Aprovar els programes i els plans d’actuació.

c. Elegir i revocar la Junta Directiva quan estatutàriament procedeixi.

d. Conèixer, a través dels informes de la persona que ocupi la Presidència o de preguntes formulades al respecte en el corresponents punt de l’Ordre del Dia, les actuacions i la gestió duta a terme per la Junta Directiva.

e. Aprovar el Projecte de Pressupost que elaborarà la Junta Directiva per al pròxim exercici, en el qual es contemplaran les despeses i els ingressos prevists, i s’establirà la quota anual que hauran de satisfer les persones associades.

f. Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici anterior.

g. Conèixer i resoldre les reclamacions i recursos presentats per les persones associades.

h. Aprovar la modificació dels Estatuts.

i. Acordar la dissolució de l’Associació.

Article 24. El govern, la gestió i l’administració de l’Associació està encomanat a la Junta Directiva. La Junta Directiva estarà formada per una persona que ocupi la Presidència, que també ho serà de l’Associació, una persona a la Secretaria, una persona a la Tresoreria, i un mínim de dos i un màxim de vuit vocals.

Article 25. Tots els càrrecs esmentats en l’article anterior tindran caràcter honorífic i s’exerciran per un període de dos anys, sense prejudici de què puguin ser reelegits indefinidament.

Article 26. Tots les persones associades podran formar part de la Junta Directiva que serà elegida per l’Assemblea General, per majoria de vots d’entre les candidatures presentades. La Junta Directiva en la seva primera sessió elegirà d’entre els seus membres els càrrecs a la Presidència, Secretaria i Tresoreria

Article 27. L’Assemblea General, per majoria absoluta, podrà revocar el manament a la Junta Directiva en ple, o a qualsevol dels seus membres en sessió Extraordinària sol·licitada per escrit en el qual consti la signatura d’almenys, el 20% de les persones associades. Aquesta Assemblea General Extraordinària contarà amb un únic punt en l’Ordre del Dia: “Revocació del manament a la Junta Directiva (o d’una part) i elecció d’una de nova”.

Article 28. El President La persona que ocupi la Presidència ostentarà la representació legal de l’Associació. Presidirà les sessions de l’Assemblea i executarà els acords que vàlidament adoptin els Òrgans decisoris de l’Associació. Convocarà i dissoldrà les sessions de la Junta Directiva i de l’Assemblea, dirigint les seves deliberacions i decidint, amb el seu vot de qualitat, els empats en les votacions. La persona que ocupi la Presidència podrà delegar la seva funció, de forma expressa, en qualsevol dels membres de la Junta Directiva.

Article 29. La persona que ocupi la Secretaria rebrà i tramitarà les sol·licituds d’ingrés, les denúncies presentades contra algun associat o associada i qualsevol assumpte de caràcter administratiu que hagi de ser conegut pels òrgans de govern de l’Associació. Així mateix custodiarà els Llibres d’Actes i el de Registre de persones associades, encarregant-se de la seva actualització quan procedeixi. S’encarregarà de convocar l’Assemblea General i la Junta Directiva, seguint instruccions de la Presidència.

Article 30. La persona que ocupi la Tresoreria s’encarregarà de custodiar els llibres comptables i dur la comptabilitat de l’Associació, supervisant totes les operacions de naturalesa econòmica necessàries per al seu bon funcionament. Recaptarà i custodiarà els fons de l’Associació, estenent els corresponents rebuts a les persones associades pel pagament de les seves quotes anuals, executarà les ordres de pagament lliurades per la Presidència.

Article 31. La Junta Directiva es reunirà sempre que els assumptes en tramitació ho requereixin, per convocatòria de la Presidència, o per sol·licitar-ho la tercera part dels seus components. La persona que ocupi la Presidència convocarà als membres de la Junta almenys amb 8 dies naturals d’antelació, acompanyant a la convocatòria el corresponent Ordre del Dia.

Article 32. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda sempre que assisteixin a la reunió la meitat més un dels components i estiguin presents les persones que ocupen la Presidència i la Secretaria (o les persones que les substitueixin). Els acords de la Junta s’adoptaran per majoria dels membres assistents. Les deliberacions i els acords adoptats es plasmaran en una Acta que elaborarà i signarà la persona que ocupi la Secretaria i a la qual la Presidència donarà el vist-i-plau. Una vegada aprovada l’Acta es traslladarà a un Llibre, diligenciat a aquest efecte, que custodiarà la persona que ocupi la Secretaria.

Article 33. Són funcions de la Junta Directiva:

a. Executar i complir els acords adoptats per l’Assemblea General.

b. Planificar, organitzar i dirigir les activitats necessàries perquè es compleixin les finalitats de l’Associació.

c. Proposar a l’Assemblea General, per a la seva aprovació, els programes d’actuació que pensi dur a terme i l’execució dels ja realitzats.

d. Donar compte de l’execució del Pressupost de despeses i d’ingressos, per a obtenir la seva aprovació.

e. Elaborar el Projecte de Pressupost per al pròxim exercici, establint una previsió de despeses i d’ingressos, amb especial referència a la Quota anual que les persones associades hauran de satisfer.

f. Ordenar els pagaments i cobraments, amb la signatura de la Presidència, sense prejudici de les atribucions de la Tresoreria.

g. Contractar béns i serveis imprescindibles per al funcionament de l’Associació o el manteniment de la seva seu social, i exercitar les accions o atorgar els poders necessaris per a la defensa dels drets de les persones associades.

h. Realitzar informes i estudis en interès de l’Associació i les seves persones associades.

i. Admetre als nous membres de l’Associació segons el disposat a l’article 8 dels Estatuts.

j. En casos d‘urgència decidir sobre assumptes, les competències dels quals sigui exclusiva de l’Assemblea General, donant compte a la primera sessió de l’Assemblea que es celebri, de les decisions adoptades.

k. Vetllar pel compliment de tot allò disposat en els Estatuts, constituint-se en Comitè Disciplinari per a estudiar les denúncies que poguessin formular-se en contra d’alguna de les persones associades, per actuacions contràries a les finalitats de l’Associació, segons l’establert en el Reglament de Règim Intern.

 TÍTOL IV: DEL RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL

Article 34. L’Associació es constitueix sense Patrimoni fundacional. El pressupost anual no superarà la xifra de 601.214,45 euros. Els recursos financers de la mateixa estaran integrats per:

a. Les quotes anuals a satisfer per les persones associades i les derrames extraordinàries fixades segons l’establert en els presents Estatuts.

b. Els productes de béns i drets que corresponguin a l’Associació.

c. Les donacions i llegats al seu favor.

d. Els ingressos obtinguts per la realització d’activitats lícites dutes a terme per l’Associació.

e. Les subvencions que pugui rebre d’Organismes públics, o qualsevol altra entitat.

f. La venda dels seus béns i valors, vàlidament alienats.

g. Qualsevol altres recursos obtinguts de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatutaris.

Article 35. D’acord amb l’establert a l’article 33 la Junta Directiva elaborarà un Projecte de Pressupost d’Ingressos i de Despeses que haurà de ser aprovat per l’Assemblea General.

Article 36. La Junta Directiva determinarà les normes per a l’administració i comptabilitat, la Presidència de l’Associació donarà les ordres de pagaments. La Tresoreria cuidarà i administrarà aquests recursos en la forma i manera que l’Assemblea General determini per a cada període anual i signarà tots els documents de cobraments i pagaments.

Article 37. L’administració dels fons de l’Associació es sotmetrà a Intervenció i Publicitat, per que qualsevol membre de l’Associació pugui tenir coneixement periòdic dels comptes i de l’estat dels fons socials. En aquest sentit podrà solLlicitar-se la realització d’una Auditoria de Comptes mitjançant l’aportació de les signatures de, almenys, una tercera part de les persones associades.

Article 38. L’Assemblea General, mitjançant votació d’entre totes les candidatures presentades a aquest efecte, podrà nomenar dos censors de comptes que, al final de cada exercici i auxiliats per la persona que ocupa la Tresoreria, duran a terme l’Auditoria de Comptes, revisant els documents de pagaments i cobraments i supervisant la comptabilitat i la gestió econòmica. Del resultat de l’Auditoria donaran compte a l’Assemblea General, en la propera sessió.

Article 39. Amb quinze dies d’antelació a la celebració de l’Assemblea General en la qual s’hagi d’aprovar la liquidació del Pressupost de l’any anterior i el Projecte de Pressupost per al següent, es convocarà a les persones associades, acompanyant a l’Ordre del Dia, extracte de balanços, comptes de despeses i ingressos, pressupostos, etc., per a que puguin examinar-los.

 TÍTOL V: MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 40. Els presents Estatuts podran ser modificats per acord de dos terços de l’Assemblea General. El projecte de modificació haurà de ser proposat almenys per una tercera part de les persones associades o per la Junta Directiva, i serà remès a tots els membres de l’Associació amb 20 dies d’antelació a la celebració de l’Assemblea General Extraordinària en la qual s’hagi d’aprovar.

 TÍTOL VI: DE LA DISOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 41. La dissolució de l’Associació se decidirà en Assemblea General Extraordinària i requerirà el vot favorable de la meitat més una de les persones associades.

Article 42. Acordada la dissolució, l’Assemblea General designarà en la mateixa sessió una comissió liquidadora integrada per un nombre senar de persones associades que es responsabilitzarà de concretar el balanç de comptes i liquidar els deutes pendents. El remanent que existeixi es lliurarà a una entitat no lucrativa o associació.