Coneix AFONIB


Associació inscrita al Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Número 4577 (secció 1ª) amb data 25 de Juny de 2002. 

El grup de fotògrafs i filmadors de natura de les Illes està format per persones dedicades de manera aficionada o professional en aquesta especialitat fotogràfica; abarcant camps tan diversos com la fotografia i filmació de flora i de fauna terrestres, la fotografia i filmació submarina, els paisatges, la macrofotografia, la fotografia aèria, la fotografia de muntanya, els viatges naturalístics i la fotografia de denúncia, entre d’altres.

FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ

a)  L’organització de conferències, cursos, congressos, exposicions etc. de fotografia de naturalesa que serveixin com a punt de trobada de tots els associats per a l’intercanvi d’experiències i d’inquietuds.

b) La protecció de la Naturalesa i dels valors naturals, culturals i històric-artístics, i la divulgació d’aquests valors.

c) Vetllar perquè l’activitat realitzada pels fotògrafs de naturalesa, siguin o no membres de l’Associació, es porti a terme conforma a estrictes normes ètiques dels subjectes de la seva activitat i a l’entorn que habiten.

d) Fomentar l’intercanvi cultural entre els associats i el de la pròpia Associació amb altres de característiques similars, mitjançant  la organització de Trobades, Congressos, Jornades o activitats semblants.

e) Actuar com òrgan privat  consultiu davant les Administracions públiques (previ reconeixement  d’aquestes) per a l’avaluació d’informes sobre la viabilitat de projectes fotogràfics en el medi natural de manera que es garanteixi l’adequada preservació de les espècies animals i de l’entorn en el qual es desenvolupi l’eventual projecte objecte d’informació.

f) Col·laborar amb les Entitats científiques de reconegut prestigi, aportant les dades d’interès que s’hagin pogut obtenir-se mitjançant el desenvolupament de l’activitat fotogràfica en el medi  natural.

g) Col·laborar amb les entitats conservacionistes que sol·licitin el suport de l’Associació per a la  divulgació de campanyes orientades a la conservació del Medi Ambient.

h) Col·laborar amb les Autoritats estatals, autonòmiques o locals, amb competències en la matèria, en la vigilància i aplicació de la legislació vigent sobre conservació de la Naturalesa.